Informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR, jakož i v souladu s dalšími právními předpisy.

Tímto dokumentech bychom Vás rádi informovali o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem a poskytli Vám i další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů.

Identifikace správce

Správcem osobních údajů je společnost EsKey s.r.o., IČO: 061 52 007, se sídlem Česká 51/13, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 277115 (dále jen „správce“).

Ohledně záležitostí souvisejících se zpracováním osobních údajů můžete kontaktovat správce na tel. čísle +420 776 614 300, prostřednictvím elektronické pošty na adrese: info@escapeberoun.cz nebo na adrese pro doručování Česká 51/13, Beroun.

Důvod a právní titul zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze na základě účelů a právních titulů předpokládaných právními předpisy. Pokud nemáme ke zpracování účel nebo právní titul, takové zpracování osobních údajů neprovádíme.

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s rezervací únikové hry nebo virtuální reality.

Zejména zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • email

a to k těmto účelům:

 1. realizace Vaší účasti v únikové hře či virtuální realitě
 2. zaslaní obchodních nabídek, informací a novinek ohledně našich obdobných služeb (za tímto účelem zpracováváme pouze Váš email)

Právním titulem zpracování prováděného za účelem:

 • dle písm. a) výše je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, abyste si mohli rezervovat termín hry a dostavit se na únikovou hru nebo virtuální reality a zahrát si u nás, tedy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • dle písm. b) výše je oprávněný zájem, který spočívá v udržení a rozšiřování naší podnikatelské aktivity prostřednictvím nabízení dalších našich služeb našim zákazníkům a upozorňování na akční nabídky.
  V případě, že si nepřejete zasílat informace a novinky či jiná sdělení, můžete se z tohoto odběru kdykoliv odhlásit tlačítkem „odhlásit se“ v patičce každého emailu nebo je možné rovnou při odeslání Vašich údajů zaškrtnout, že si nepřejete tyto nabídky zasílat. V případě Vašeho odhlášení nebo odmítnutí Vám nebudou žádné další nabídky a sdělení zasílány.

V případě, že máte zájem dozvědět se bližší informace o účelech zpracování Vašich osobních údajů zařazených do některé z kategorií účelů, obraťte se na nás na výše uvedených kontaktních údajích.

Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Vámi a správcem, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu, případně po dobu pro splnění dalších našich povinností dle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však vždy po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu, jsou zpracovávány po dobu 3 let ode dne, kdy nám poprvé poskytnete svůj email.

V souladu se zásadou minimalizace zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je pouze po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, dále příslušné osobní údaje nezpracováváme.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Zásadně nesdílíme Vaše osobní údaje s jinými správci osobních údajů, ledaže byste nám k tomu udělili souhlas.

Vaše osobní údaje však poskytujeme partnerům společnosti EsKey s.r.o.

Správce Vás ujišťuje, že nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země.

Práva subjektů údajů

Ohledně svých osobních údajů máte tato práva:

 1. Přístup k osobním údajům

  Máte kdykoliv právo získat od nás informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud tak činíme, máte právo na přístup k informacím o tomto zpracování. Stejně tak máte právo na to, abychom Vám poskytli kopii osobních údajů.

 2. Oprava osobních údajů

  Pokud dojde ke změně ve Vašich osobních údajích nebo se pouze domníváte, že údaje nejsou přesné či aktuální, neváhejte se na nás obrátit. Je v našem zájmu zpracovávat pouze aktuální a přesné údaje.

 3. Výmaz osobních údajů

  Máte právo na to, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud

  • již tyto osobní údaje nepotřebujeme pro vymezené účely
  • jsme Vaše údaje zpracovávali protiprávně, tj. zejména bez právního titulu
  • tím má být splněna zákonná povinnost, která se na nás vztahuje
  • odvoláte souhlas a tyto údaje byly zpracovány výhradně na základě souhlasu a neexistuje žádný jiný právní titul zpracování těchto údajů
  • vznesete námitku proti zpracování a ta bude vyhodnocena jako oprávněná.

  Dbáme na to, abychom zpracovávali pouze ty údaje, které potřebujeme. Tedy výmaz nepotřebných osobních údajů provádíme i samy, automaticky.

  Existují však případy, kdy Vaše osobní údaje nemůžeme smazat, a to i přes Vaši žádost. Je tomu tak v případě, kdy je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro:

  • výkon práva na svobodu projevu a informace
  • splnění právní povinnosti nebo pro splnění úkolu ve veřejném zájmu
  • účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely
  • určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 4. Omezení zpracování

  Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů pouze na jejich uložení, pokud:

  • se domníváte, že osobní údaje nejsou přesné
  • je podle Vás zpracování osobních údajů protiprávní, ale nepřejete si jejich výmaz
  • osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ačkoliv my je již nepotřebujeme pro dané účely
  • jste vznesli námitku proti zpracování a my námitku analyzujeme a ověřujeme.
 5. Přenositelnost

  Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu nebo plnění smlouvy, máte právo na to, abychom Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme automatizované, poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto osobní údaje poskytneme Vám nebo přímo jinému správci, pokud bude schopen takové údaje přijmout.

 6. Námitka proti zpracování

  Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu a vy se domníváte, že náš oprávněný zájem na tomto zpracování není opodstatněný, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování. Váš požadavek následně posoudíme a shledáme-li, že náš zájem na dalším zpracování nepřevyšuje Váš zájem na jeho ukončení, zpracování Vašich osobních údajů ukončíme.

 7. Podat stížnost u dozorového úřadu

  Jste-li přesvědčeni, že byla porušena Vaše práva vyplývající z právních předpisů, můžete se se stížností obrátit přímo na dozorový úřad v některém členském státě Evropské unie, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Jako dozorový úřad působí v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kde a jak můžete svá práva uplatnit?

Práva vztahující se k osobním údajům, vč. odvolání souhlasu, můžete uplatnit kdykoli níže uvedenými způsoby, které zajistí nejrychlejší vyřízení Vašeho požadavku:

 1. kontaktování emailem na info@escapeberoun.cz

Své podání prosíme vždy viditelně označte „GDPR“.

Jaké jsou důsledky úspěšného uplatnění Vašich práv?

Důsledky uplatnění Vašich práv se liší dle toho, jaká práva uplatňujete a čeho se domáháte.

 • Vaše údaje Vám zpřístupníme,
 • změníme či upřesníme na Vaši žádost Vaše osobní údaje,
 • Vaše údaje vymažeme, neuplatní-li se některá z výjimek,
 • omezíme zpracování Vašich údajů ve stanoveném rozsahu,
 • poskytneme Vám Vaše údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
 • posoudíme a případně ukončíme zpracování na základě Vaší oprávněné námitky apod.

Zpracování Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem, neexistuje tedy povinnost správci údaje poskytnout. Správce plně respektuje, pokud mu z jakéhokoli důvodu odmítnete informace poskytnout. V takovém případě však zpravidla nebude možné uzavření a následné plnění vzájemného smluvního vztahu.

Automatizované rozhodování, vč. profilování

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Zabezpečení dat

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro Vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit Vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem.

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.